ALGEMENE VOORWAARDEN ITONOMY B.V. d.d. 1-10-2022

 

0.               Definities

Algemene Voorwaarden: Het onderhavige document met titel “Algemene Voorwaarden ITONOMY B.V.”.

Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers: De algemene (licentie)voorwaarden (inclusief betalingsvoorwaarden) met betrekking tot de door Dienstverlener geleverde en/of geïncorporeerde Producten van Derden Leveranciers, alsook de eventuele voorwaarden van Derden Leveranciers inzake de door hem verstrekte onderhoudsdiensten, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, welke de Klant hierbij uitdrukkelijk en geheel aanvaardt en welke integraal deel uitmaken van deze Overeenkomst.

Bug: Een fout, gebrek, storing of defect in een computerprogramma of systeem, waardoor het zijn functie niet (geheel) volgens specificaties vervult en leidt tot onjuiste en/of onverwachte resultaten en/of het vastlopen of afbreken van het programma.

Data: Het geheel van gegevens toebehorend aan de Klant en/of de Gebruikers waartoe de Dienstverlener toegang krijgt of kan krijgen in het kader van de dienstverlening.

Derden Leveranciers: Derde partijen, meer specifiek producenten en/of leveranciers van hard- en/of software vermeld in de Specifieke Voorwaarden waarvoor de Dienstverlener optreedt als wederverkoper en/of dewelke door de Dienstverlener mee worden opgenomen in haar Diensten, met inbegrip van de onderhoudsdiensten van deze Derden Leveranciers ten behoeve van de hard- en/of software.

Diensten: De diensten die de Dienstverlener aan de Klant zal verlenen, zoals omschreven in de Specifieke Voorwaarden. Deze worden steeds beheerst door deze Algemene en de Specifieke Voorwaarden.

Diensten op Time & Material basis: Diensten in regie door de Dienstverlener geleverd aan de Klant, die aldus per uur en/of per dag aan de Klant worden gefactureerd.

Dienstverlener: ITONOMY B.V., gevestigd te Utrecht, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 65821882.

Eigen ontwikkelingsproducten: de door Dienstverlener ontwikkelde hard- en/of software, en waarop de algemene (licentie)voorwaarden van Dienstverlener onverkort van toepassing zijn, en dewelke desgevallend eveneens Producten van Derden Leveranciers kunnen bevatten.

Gebruiker(s): De eindgebruiker(s). Afhankelijk van de verleende Diensten zijn dit de klanten van de Klant en/of de werknemers of andere (derde-) gevolmachtigden van de Klant aan wie de Klant de toestemming geeft om gebruik te maken van de Producten/Diensten. De Klant is exclusief aansprakelijk voor de Gebruikers aan wie zij de toegang verschaft.

Klant: De Klant zoals vermeld in de Specifieke Voorwaarden.

Medewerkers: Personeelsleden, personeelsleden van Verbonden Vennootschappen, zelfstandige medewerkers, onderaannemers, consultants, en enige andere natuurlijke of rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het verlenen van de Diensten.

Overeenkomst: Deze Algemene Voorwaarden, de Specifieke Voorwaarden en de Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers.

Overmacht: De situatie waarin sprake is van een tekortkoming die de tekortschietende Partij niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt zoals bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht het feit of de overmacht zich voordoet bij de tekortschietende Partij of bij één van zijn (toe)leveranciers.

Partij(en): Dienstverlener en/of de Klant.

Producten: De Producten van Derden Leveranciers en/of de Eigen Ontwikkelingsproducten.

Producten van Derden Leveranciers: De hard- en/of software waarvoor Dienstverlener optreedt als wederverkoper en/of (mede) vervat in de door Dienstverlener aangeboden Eigen Ontwikkelingsproducten en waarop de Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers onverkort van toepassing zijn.

Opdracht: Het geheel van wederzijdse diensten en samenwerking tussen Partijen zoals omschreven in de Specifieke Voorwaarden.

Specifieke Voorwaarden: Een aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen overeenkomst die de specifieke uitvoeringsmodaliteiten van deze Overeenkomst beschrijft.

Uitvoerder(s): De Medewerker(s) waarop Dienstverlener een beroep doet voor de uitvoering van deze Overeenkomst.

Verbonden Vennootschap(pen): Vennootschappen in de zin van artikel 2:24 a en b van het Burgerlijk Wetboek.

Vertrouwelijke Informatie: Alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch,...), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen wordt uitgewisseld.

1.               Totstandkoming, duur en beëindiging

1.1.       Alle aanbiedingen en andere uitingen van Dienstverlener zijn vrijblijvend, tenzij door Dienstverlener schriftelijk anders is aangegeven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Dienstverlener verstrekte gegevens waarop Dienstverlener zijn aanbieding heeft gebaseerd. 

1.2.       Dienstverlener is slechts verbonden tot uitvoering van de Overeenkomst na haar uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de bestelling van de Producten en/of Diensten.

1.3.       Indien Dienstverlener op vraag van de Klant de bestelling of de Diensten, vermeld in de Specifieke Voorwaarden, behandelt respectievelijk aanvangt voordat de Overeenkomst ondertekend werd, dan geldt de behandeling van de bestelling en/of de aanvang van de Diensten als een aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, de Specifieke Voorwaarden en de toepasselijke Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Door de Producten te installeren of te downloaden of in gebruik te nemen, aanvaardt de Klant en neemt hij kennis van onderhavige Algemene Voorwaarden, de Specifieke Voorwaarden alsmede de eventuele Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers en/of de eventuele algemene licentievoorwaarden van Dienstverlener.

1.4.       De Overeenkomst is aangegaan voor de tussen Partijen overeengekomen duur zoals vermeld in de Specifieke Voorwaarden.

1.5.       Onverminderd haar recht op schadevergoeding is iedere Partij bevoegd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden of schorsen, door de verzending van een aangetekende brief:

(a)   ingeval van een herhaaldelijke of ernstige toerekenbare tekortkoming op de contractuele verplichtingen, zulks eerst nadat de Partij die het betreft ingebreke is gesteld en een redelijke termijn is gegeven om haar verplichten alsnog na te komen;

(b)  in het geval de andere Partij– al dan niet voorlopig - een surséance van betaling wordt verleend, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is, of als de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;

(c)   de andere Partij een akkoord aanbiedt aan haar schuldeisers of de bedrijfsvoering staakt;

(d)  indien er op het geheel of een deel van de goederen van de andere Partij uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de andere Partij;

(e)   ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de andere Partij;

(f)   indien de andere Partij weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de andere Partij onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt.

 

Voort is Dienstverlener bevoegd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden of schorsen, door de verzending van een aangetekende brief:

(g)  indien de Klant de timesheet of enig ander tijdregistratiesysteem zonder gegronde reden weigert te ondertekenen, bevestigen of aanvaarden.

 

Dienstverlener is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikel 1.5 nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

Ingeval Klant onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Klant tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van Klant tot toegang en/of gebruik van de diensten van Dienstverlener, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Dienstverlener vereist is.

1.6.       Behoudens ingeval de Klant de Overeenkomst beëindigt wegens een bewezen grove fout of materiële tekortkoming van de Dienstverlener, zal de Klant de Dienstverlener vergoeden voor alle bestelde Producten en de op het ogenblik van de beëindiging effectief gepresteerde Diensten en werkuren, mits deze werkuren door de Klant zijn geaccordeerd zoals bedoeld in artikel 2.4, welke door de Klant niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. De op het ogenblik van de beëindiging effectief gepresteerde werkuren zullen door de Klant verschuldigd zijn en in rekening worden gebracht tegen de in de Specifieke Voorwaarden overeengekomen tarieven van Dienstverlener, onverminderd de mogelijkheid van Dienstverlener om met alle middelen rechtens een hogere werkelijke schade te bewijzen.

1.7.       Indien de Overeenkomst door één van de Partijen wordt ontbonden, wordt deze ontbinding geacht uitwerking te krijgen vanaf de datum van de poststempel op het aangetekend schrijven dat kennis geeft van de ontbinding.

1.8.       Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, is de Klant niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, hetgeen het recht van Partijen om de Overeenkomst te ontbinden op grond van artikel 1.5 of op grond van de wet, onverlet laat.

1.9.       Indien de Overeenkomst een overeenkomst voor onbepaalde tijd betreft die naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, kan deze door elk der Partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen Partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Dienstverlener zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

2.               Prijs en betalingsmodaliteiten

2.1.       De Klant verbindt zich ertoe een vergoeding voor de Diensten te betalen gelijk aan het aantal gepresteerde (uren) dagen, vermenigvuldigd met de in de Specifieke Voorwaarden overeengekomen tarieven. De prijs en betalingsmodaliteiten voor de Producten worden vastgelegd in de Specifieke Voorwaarden.

2.2.       De vergoedingen zijn in euro en exclusief BTW (omzetbelasting) en eventuele andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen. Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden zijn deze vergoedingen exclusief reis‑ en verplaatsingstijden, incidentele onkosten en alle andere redelijke kosten. Al deze kosten komen voor rekening van de Klant.

2.3.       Indien de Klant volgens de Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover de Dienstverlener hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.

2.4.       Dienstverlener is gerechtigd de overeengekomen prijzen ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar – zo nodig achteraf – te indexeren overeenkomstig de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde maand consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks alle huishoudens. Hierbij wordt de reeks 2015=100 gehanteerd. De gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs per 1 januari, vermenigvuldigd met het indexcijfer voor de maand die drie maanden eerder ligt (oktober) en gedeeld door het indexcijfer van de maand die 15 maanden eerder ligt (september, één jaar eerder).

2.5.       Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen, zal de Uitvoerder zijn werkprestaties door de Klant laten aftekenen voor akkoord, door middel van timesheets of enig ander systeem voor tijdsregistratie overeengekomen tussen Partijen.

2.6.       Dienstverlener zal alle redelijke maatregelen nemen om de Diensten uit te voeren in overeenstemming met het werkschema van de Klant. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de Partijen, wordt uitgegaan van een werkweek van 40 uur per week. Indien er sprake is van een prestatie van meer dan 40 uren, worden de volgende (niet cumulatieve) verhogingen gehanteerd:

·  prestaties > 40 uur/week: + 50%;

·  prestaties > 8 uur/dag: + 50%;

·  prestaties tussen 22 en 07 uur: + 100%;

·  prestaties op zaterdag: +50%;

·  prestaties op zondag of wettelijke feestdag: + 100%.

2.7.       Tenzij anders is overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden, zal Dienstverlener op maandelijkse basis aan de Klant factureren. Alle facturen zijn betaalbaar dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden. Indien de Klant een factuur niet binnen vijf (5) werkdagen vanaf de ontvangst ervan schriftelijk heeft betwist, wordt deze geacht de factuur, de daarin vermelde Producten, de eventueel bijhorende onderhoudsovereenkomsten en/of en de daarin vermelde Diensten, onherroepelijke aanvaard te hebben.

2.8.       Indien de Klant haar betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de Klant - zonder dat enige ingebrekestelling nodig is - van rechtswege in verzuim en is de Dienstverlener, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

2.9.       Ingeval van niet of niet tijdige betaling van een factuur en na verzending van tenminste één betalingsherinnering alsmede een laatste betaaltermijn van veertien (14) dagen:
 • komen alle buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke kosten ten laste van de Klant;
 • worden alle niet-vervallen vorderingen tegen de Klant onmiddellijk verschuldigd, opeisbaar en betaalbaar; en
 • heeft de Dienstverlener het recht om al haar Diensten ten aanzien van de Klant zonder voorafgaandelijke kennisgeving op te schorten.
Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Dienstverlener onverlet.

2.10.     Aan een door Dienstverlener afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Klant geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door Klant aan Dienstverlener kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Dienstverlener te verrichten prestaties indien en voor zover dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

2.11.     De Klant is niet gerechtigd tot verrekening van verschuldigde bedragen of tot opschorting van enige betaling.

3.           Uitvoeringsmodaliteiten en medewerkingsverplichtingen

3.1.       Dienstverlener verbindt zich ertoe de Diensten naar beste vermogen uit te voeren ten behoeve van de Klant. Dienstverlener zal rekening houden met de technische aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de Klant ontvangt.

3.2.       De Klant verklaart door Dienstverlener volledig te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de Producten en/of Diensten (type, karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen, garanties, vereiste omgeving, kosten) alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie of integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen en de gevolgen hiervan op de reeds bestaande hard- en/of software en/of licenties welke reeds geïnstalleerd zijn bij de Klant. Partijen komen overeen dat de Dienstverlener hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.

3.3.       De keuze voor de Producten en Diensten wordt gebaseerd op de behoeftes en verwachtingen van Klant die globaal bij aanvang van de overeenkomst zijn geuit. Enkel en alleen uit de Overeenkomst of aanvullende schriftelijke afspraken kunnen de contractuele verplichtingen van Dienstverlener worden afgeleid. De Diensten en Producten zullen door Dienstverlener worden ontwikkeld en/of geleverd in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevinden (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Dienstverlener garandeert in geen geval de geschiktheid of verhandelbaarheid van de Producten en/of Diensten om specifieke taken uit te voeren voorzien door de Klant, indien zij niet uitdrukkelijk zijn begrepen in de Specifieke Voorwaarden en/of de beschrijving van de functionele specificaties. Bijgevolg is de Klant zelf verantwoordelijk voor de bestellingen, de geschiktheid van de geleverde Producten en/of Diensten om de door haar beoogde resultaten te bekomen. In geval van verkeerde productkeuze of gebrekkige productspecialisatie of omschrijving van de Diensten in de Specifieke Voorwaarden, is Dienstverlener hiervoor niet aansprakelijk.

3.4.       Voor zover in de Specifieke Voorwaarden niet wordt gewezen op een andere hoedanigheid van de Klant, wordt deze onherroepelijk beschouwd als een professioneel gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden. Hij wordt geacht in het bezit te zijn van de relevante knowhow met betrekking tot de Producten en/of de te verlenen Diensten, en personeel beschikbaar te hebben met de nodige deskundigheid.

3.5.       Voor de uitvoering van deze Overeenkomst doet Dienstverlener beroep op één of meerdere Uitvoerders. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om te bepalen welke Uitvoerder zal worden toegewezen voor de uitvoering van de Diensten, alsook om de Uitvoerder te vervangen gedurende de duur van de Overeenkomst, mits de continuïteit van de werkzaamheden daarbij gewaarborgd blijft

3.6.       Indien de Klant gemotiveerd heeft aangegeven dat zij het wenselijk of noodzakelijk acht dat, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, de Uitvoerder vervangen wordt, zal Dienstverlener in alle redelijkheid trachten de gemotiveerde klachten weg te nemen, al dan niet door een nieuwe Uitvoerder aan te stellen.

3.7.       Indien de Uitvoerder niet (langer) aan de gestelde eisen voldoet, de naam van de Klant in diskrediet brengt of de Diensten naar redelijkheid niet (langer) uitvoert in overeenstemming met deze Overeenkomst, heeft de Klant het recht om aan Dienstverlener te vragen de Uitvoerder te vervangen. Dit ontslaat de Klant niet van haar verplichting om de reeds door de Uitvoerder verrichte Diensten te vergoeden mits deze Diensten conform de Overeenkomst zijn verricht. Indien Dienstverlener het eens is met de vervanging van de Uitvoerder, verbindt zij zich ertoe om voor zover redelijkerwijze mogelijk zo snel mogelijk een vervanger ter beschikking te stellen van de Klant. Indien Dienstverlener binnen een termijn van twee (2) weken geen gekwalificeerde vervanger ter beschikking kan stellen, heeft de Klant het recht om het gedeelte van de Overeenkomst dat betrekking heeft op de te vervangen Uitvoerder te beëindigen.

3.8.       Dienstverlener zal eventuele geplande onderbrekingen van de uitvoering van de Diensten (zoals kortstondige ziekte, verlofdagen van de Uitvoerder enz.) – voor zover mogelijk – tijdig meedelen aan de Klant.

3.9.       Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden, worden de Diensten uitgevoerd in de lokalen van de Klant. De Klant zal de Dienstverlener desgevallend vrije toegang verlenen tot de werkomgeving en zorg dragen voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, printer-, data-, internet-, telefonie- en netwerkfaciliteiten. Voor zover dit nodig zou zijn, dient de Klant te voorzien in alle nodige veiligheidsmaatregelen, zoals maar niet beperkt tot VPN en tokens. Bovendien draagt Klant zorg voor de benodigde faciliteiten voor het ontwerpen, testen en operationeel gebruik van het te ontwikkelen informaticasysteem. Indien Dienstverlener dit nodig acht, dienen het systeem en de bijhorende diensten (systeembeheer) van Klant ook buiten de normale werkuren beschikbaar te zijn. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Klant bewijst dat deze schade of kosten aan Dienstverlener toerekenbaar is of het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dienstverlener.

3.10.     De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. De Klant vrijwaart Dienstverlener voor aanspraken van derden, waaronder inbegrepen de Medewerkers van Dienstverlener, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Klant of van onveilige situaties in zijn organisatie. De Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels voor de aanvang van de Diensten aan de Uitvoerder(s) kenbaar maken.

3.11.     Inrichting en aanpassing van de locatie waar de Diensten zullen worden gerealiseerd, zijn ten laste van de Klant, die aansprakelijk is voor alle schade en bijkomende kosten opgelopen door Dienstverlener als gevolg van laattijdige, onjuiste of gebrekkige uitvoering hiervan.

3.12.     Indien het niet ter beschikking zijn van Medewerkers en/of faciliteiten en/of materiaal van de Klant die redelijkerwijze nodig worden geacht voor de uitvoering van de Diensten extra kosten tot gevolg heeft, inclusief maar niet beperkt tot een extra tijdsbesteding van Medewerkers van Dienstverlener, zullen deze extra kosten aan de Klant worden gefactureerd.

3.13.     Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Partijen zullen steeds tijdig alle in redelijkheid gewenste medewerking verlenen en/of informatie verschaffen.

3.14.     Indien Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en zullen deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring.

3.15.     Dienstverlener verstrekt de Diensten binnen de grenzen van deze Overeenkomst en de door de Klant verstrekte informatie. De Klant garandeert de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de door hem verstrekte informatie, opgegeven maten, eisen, functionele specificaties van de Diensten en andere gegevens, die cruciaal zijn om de verplichtingen van de Dienstverlener onder deze Overeenkomst na te kunnen komen. De Klant vrijwaart de Dienstverlener voor elke schade die zou ontstaan door verkeerde, laattijdige of onvolledige informatieverschaffing verstrekt door de Klant.

3.16.     Indien Klant in verband met de Diensten en Producten van Dienstverlener programmatuur, apparatuur of andere middelen aan Dienstverlener ter beschikking stelt, staat Klant enkel in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke Dienstverlener nodig mocht hebben. 

3.17.     Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door Dienstverlener geleverde Producten en/of verstrekte Diensten en de wijze waarop de resultaten van de Producten en Diensten worden ingezet. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door Gebruikers. 

3.18.     Klant zal zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door Klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

3.19.     In het algemeen zal de Klant steeds de volledige eindverantwoordelijkheid dragen voor de lopende projecten waarvan de Producten en/of Diensten van Dienstverlener mogelijk een deel van uitmaken.

3.20.     De prestatie wordt door Dienstverlener geleverd met alle zorg die redelijkerwijs mogelijk is volgens de stand van de techniek.

4.               Producten van Derden Leveranciers

4.1.       Producten van Derden Leveranciers en/of open Source technologie kunnen vereist zijn voor de levering van de Diensten.

4.2.       Indien Producten van Derden Leveranciers en/of open source technologie worden aangeboden als onderdeel van de Diensten verleend door de Dienstverlener, gaat de Klant ermee akkoord dat dergelijke Producten van Derden Leveranciers en open source technologie in licentie worden gegeven onder de voorwaarden en modaliteiten van de betreffende Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers en niet onder de voorwaarden van onderhavige Overeenkomst. Eventuele Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers gelden onverkort en maken integraal deel uit van onderhavige Overeenkomst.

4.3.       Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers en zoals gewijzigd van tijd tot tijd, en erkent ervan kennis te hebben genomen. Indien Partijen overeenkomen dat nieuwe Producten van Derden Leveranciers en/of open source technologie zou worden gebruikt in uitvoering van de Diensten, zullen de toepasselijke Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers deel uitmaken van onderhavige Overeenkomst en van toepassing zijn op Klant, die deze voorwaarden aldus strikt zal naleven.

4.4.       De Klant aanvaardt dat de Dienstverlener niet aansprakelijk is voor Producten van Derden Leveranciers en/of open source technologie en de gerelateerde onderhoudsovereenkomsten.

4.5.       Indien en voor zover voormelde Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers, ongeacht om welke reden, niet van toepassing zou zijn op de verhouding tussen Klant, Dienstverlener en Derden Leveranciers of indien deze Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers buiten toepassing worden verklaard, zullen de bepalingen van onderhavige Overeenkomst integraal en onverkort van toepassing zijn.

4.6.       De Klant kan niet meer rechten putten ten aanzien van de door de Derden Leveranciers geleverde open source technologie en/of Producten dan in de betreffende Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers vervat zijn.

4.7.       De Klant is exclusief verantwoordelijk voor de naleving van alle licentie(-informatie) verplichtingen en de daarmee gepaard gaande gebruikslimieten.

4.8.       Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor enige activiteiten en/of bestellingen die gebeuren onder de account keys (verkregen van Dienstverlener en/of Derden Leveranciers die rechtstreeks toegang verlenen tot Diensten), ongeacht of deze activiteiten en/of bestellingen gebeuren door Klant of een derde partij (waaronder de Medewerkers van Klant). Dienstverlener is tevens niet verantwoordelijk voor onbevoegde en/of ongeoorloofde toegang tot deze accounts.

4.9.       De Klant erkent dat de Dienstverlener niet aansprakelijk is voor enige Producten van Derden Leveranciers en open source technologie die in de omgeving werd gebracht op verzoek van de Klant zelf en de daarmee gerelateerde onderhoudsdiensten. De Klant zal zich enkel kunnen richten tot de Derden Leveranciers binnen de grenzen van de betreffende Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers of van de onderhoudsovereenkomst. De Klant garandeert dat hij de commerciële rechten heeft verkregen om de toepassingen door hem uitgerold te gebruiken op de virtuele machines. Het voorgaande geldt tevens voor eventuele wijzigingen, updates of upgrades.

4.10.     De Klant geeft er zich rekenschap van dat de installatie van de geleverde Producten van Derden Leveranciers door Dienstverlener, gevolgen kunnen hebben voor de bestaande hardware en/of software en/of de licenties welke reeds geïnstalleerd zijn bij de Klant. Dienstverlener is hiervoor niet aansprakelijk.

4.11.     De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de aangekochte Producten van Derden Leveranciers door de Klant noch voor schade veroorzaakt door het niet naleven van onderhavige Overeenkomst, de Specifieke Voorwaarden en/of de Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers door de Klant. De Klant verbindt zich ertoe Dienstverlener schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vergoedingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die Dienstverlener kan lijden of oplopen als gevolg van het gebruik van de open source technologie en de Producten van Derden Leveranciers en/of het niet naleven van bovenvermelde Algemene (Licentie)voorwaarden door de Klant en de daaruit voortvloeiende vorderingen en dadingen met eventuele derde partijen.

5.               Termijnen

5.1.       Door Dienstverlener genoemde of tussen Partijen overeengekomen (tussentijdse) opleverdata, gelden steeds als streefdata, binden Dienstverlener niet en hebben steeds een indicatief karakter, tenzij Partijen in de Specifieke Voorwaarden anders zijn overeengekomen.

6.               Vertrouwelijkheid

6.1.       Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, ...), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen wordt uitgewisseld. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der Partijen als zodanig zijn aangeduid of door een redelijk omzichtig en zorgvuldig persoon als vertrouwelijk worden beschouwd.

6.2.       Partijen en hun Medewerkers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheimhouden. Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij.

6.3.       De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van drie (3) jaar na bekendmaking, en zal in ieder geval eindigen uiterlijk drie (3) jaar na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

6.4.       Niet als vertrouwelijke informatie wordt beschouwd:
 • de informatie die op wettelijke wijze is ontvangen van een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;
 • de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar bekend werd in het kader van deze Overeenkomst;
 • de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;
 • de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;
 • de informatie die door een gerechtelijke of administratieve beslissing publiek moet worden gemaakt.

6.5.       De Klant erkent en aanvaardt hierbij ook uitdrukkelijk de vertrouwelijkheidsclausules in de Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers.

7.               Intellectuele Eigendomsrechten

7.1.       Alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten en/of de resultaten van de Diensten van Dienstverlener berusten uitsluitend bij Dienstverlener en/of Derden Leveranciers, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden, kent Dienstverlener de Klant een beperkt, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-verpandbaar en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe met betrekking tot de Producten en/of de resultaten van de door haar uitgevoerde Diensten vanaf het moment van algehele betaling van alle facturen, evenals alle overige bedragen die Klant wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is. Het voornoemde gebruiksrecht voor de resultaten van de door Dienstverlener uitgevoerde Diensten geldt voor onbepaalde duur en is voor de Klant zonder gebruiksbeperkingen. De Klant is gerechtigd om dit gebruiksrecht (zonder voorafgaande toestemming van Dienstverlener) over te dragen aan een derde indien zij haar onderneming verkoopt aan deze derde. De Klant zal de Producten en/of resultaten van de Diensten enkel gebruiken op de door Dienstverlener voorgeschreven wijze.

7.2.       Op de Producten van Derden Leveranciers zijn evenwel de voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten en het gebruiksrecht, zoals opgenomen in de betreffende Algemene (Licentie)voorwaarden van deze Derden Leveranciers, integraal van toepassing. De Klant vrijwaart Dienstverlener voor alle schade, claims en aansprakelijkheid die voortvloeit uit een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Derden Leveranciers tenzij deze inbreuk door Dienstverlener wordt begaan en/of aan haar verwijtbaar is

7.3.       Indien een derde een vordering instelt tegen de Klant wegens een schending van zijn of haar intellectuele eigendomsrechten door de Dienstverlener, dan zal de Dienstverlener op eigen kosten hetzij (i) de Klant verdedigen tegen dergelijke rechtsvordering en vrijwaren van schade en kosten door een rechtbank toegewezen aan de eisende derde partij, hetzij (ii) een minnelijke schikking sluiten met deze derde over het ontstane geschil met de Klant.

Voornoemde verplichting wordt slechts aangegaan indien en voor zover:
 • De Klant de Dienstverlener uiterlijk binnen de zeven (7) kalenderdagen nadat de Klant de vordering heeft ontvangen de Dienstverlener schriftelijk in kennis stelt, of zoveel eerder als wettelijk vereist, en;
 • De Dienstverlener de exclusieve zeggenschap heeft over de verdediging tegen of schikking van dergelijke vordering, en;
 • De Klant de Dienstverlener behulpzaam is en op eenvoudig verzoek en kosten van de Dienstverlener met de Dienstverlener samenwerkt bij de verdediging of schikking van dergelijke vordering.
7.4.       Indien het Product en/of het resultaat van de door de Dienstverlener geleverde Diensten de intellectuele rechten van derden schendt, of naar de mening van de Dienstverlener, mogelijks zal schenden, dan heeft de Dienstverlener de keuze om op haar kosten:
 • het Product en/of het resultaat van de Diensten te vervangen of te wijzigen (met in overwegende mate behoud van de gebruiksmogelijkheid of functionaliteit) opdat er niet langer sprake zou zijn van een inbreuk, hetzij;
 • - ten behoeve van de Klant het recht verwerven om het gebruik voort te zetten, hetzij;
 • - de teruggave van het Product en/of het resultaat van de Diensten te aanvaarden en teruggave van de betalingen die door de Klant onder de Overeenkomst zijn gedaan onder de aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat de Klant het Product en/of het resultaat van de Diensten heeft gebruikt.
7.5.       De verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Dienstverlener ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Klant zonder schriftelijke toestemming van Dienstverlener in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7.6.       Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Dienstverlener van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Klant vrijwaart Dienstverlener tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde. 

8.               Privacy en gegevensverwerking

8.1.       Elke Partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens deze Overeenkomst worden verwerkt. De Klant is te allen tijde als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstellingen waarvoor de Dienstverlener krachtens de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Voor alle duidelijkheid erkennen de Partijen dat de Klant optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking en de Dienstverlener als de verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van deze Overeenkomst verwerkt dienen te worden op instructie van Klant, zoals deze termen gedefinieerd zijn in de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

8.2.       Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig is, zal Klant Dienstverlener desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

8.3.       De Klant verklaart dat hij alle noodzakelijke goedkeuringen heeft verkregen voor het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden overgemaakt aan de Dienstverlener en de Klant garandeert tevens dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen rechten van derden schendt. Klant zal de Dienstverlener vrijwaren voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Klant wordt gehouden of waarvoor Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen exclusief aan Dienstverlener toerekenbaar zijn.

8.4.       De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die met gebruikmaking van een Product en/of Dienst van Dienstverlener door Klant worden verwerkt, ligt volledig bij Klant. Klant vrijwaart Dienstverlener tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze persoonsgegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 

8.5.       Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig bij de Klant. Dienstverlener zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan voormelde door Klant na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Dienstverlener en komen voor rekening van de Klant.

8.6.       Klant erkent en aanvaardt dat de voorwaarden, modaliteiten en (eventuele) garanties op het vlak van privacy, zoals opgenomen in de Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers, integraal en bij voorrang van toepassing zijn.

8.7.       De Klant geeft toestemming aan de Dienstverlener om de klantgegevens die hij ontvangt te verwerken in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst. De verwerking van de gegevens van de Klant heeft als hoofddoel het beheer van de toekomstige en huidige klanten van de Dienstverlener, hetgeen o.a. omvat het beheer van en de toegang tot het deel van de website(s) gereserveerd voor de klanten en het aanbieden en de promotie van producten en diensten.

9.               Beveiliging

9.1.       Indien Dienstverlener op grond van de Overeenkomst uitdrukkelijk gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Dienstverlener staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. 

9.2.       De door of vanwege Dienstverlener aan Klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Klant kenbaar worden gemaakt. Dienstverlener is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. 

9.3.       Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben.  Dienstverlener kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor virussen in het systeem van de Klant en de gevolgen daarvan.

9.4.       Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor het instellen van procedures die hem toelaten op elk ogenblik verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma's te reconstrueren, ongeacht de oorzaak van het verlies of de wijziging. De Klant dient op dagelijkse basis over de nodige back-up kopies van zijn computerprogramma's, bestanden en gegevens te beschikken. In geval van verlies van Data kan Dienstverlener enkel aansprakelijk worden gesteld voor de Data die verloren werden tussen het moment van de laatste dagelijkse back-up en het moment van de vaststelling van de bewezen tekortkoming in de geleverde software.

9.5.       De Klant draagt steeds de verantwoordelijkheid voor zijn bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld, niet limitatief: hardware, software, websites, databestanden, controle- en beveiligingsprocedures, adequaat systeembeheer etc.) en de goede functionaliteit en veiligheid van al zijn werkmaterialen.

10.             Aansprakelijkheid

10.1.     De eventuele aansprakelijkheid van Dienstverlener vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de Klant zal moeten worden aangetoond.

10.2.     Gelet op de aard en het technische karakter van informaticaprogramma’s, erkent en aanvaardt de Klant dat het volgens de huidige staat van de techniek en kennis niet mogelijk is om te garanderen dat de Producten en/of Diensten vrij zullen zijn van gebreken, onjuistheden of Bugs of dat deze ononderbroken zullen werken in alle omstandigheden overeenkomstig hetgeen was overeengekomen of verwacht. Producten en/of Diensten worden geleverd ‘as is’ en de Dienstverlener garandeert geenszins dat de Producten en/of Diensten voldoen aan het feitelijke doel en/of beoogde gebruik van de Klant.

10.3.     De totale gecumuleerde aansprakelijkheid van Dienstverlener wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of onrechtmatige daad is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de vergoeding door de Klant verschuldigd voor de specifieke Producten of Diensten die de schade hebben veroorzaakt (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst over verschillende jaren zou lopen, dan kan Dienstverlener voor de vergoeding van de directe schade maximaal gehouden zijn tot de waarde van de ter uitvoering van deze Overeenkomst gefactureerde bedragen voor de specifieke Producten en/of Diensten (exclusief BTW) gedurende een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de dag dat het schadeveroorzakend feit zich voordeed. In geen geval echter zal de totale aansprakelijkheid voor alle directe schade tijdens de volledige duur van de Overeenkomst de door de Klant betaalde vergoeding voor de specifieke Diensten (exclusief BTW) overschrijden. Voor schadegevallen die mede te wijten zijn aan de Klant en/of een derde zal de Dienstverlener ten aanzien van de Klant hoogstens aansprakelijk zijn voor en hoogstens gehouden zijn tot vergoeding, binnen de hierboven gestelde grenzen, van het aandeel dat door zijn bewezen fout is veroorzaakt, met uitsluiting van elke gehoudenheid in solidum met de andere schuldenaars. Dit alles ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag. Aan elkaar verwante, gelijkaardige of gekoppelde schadegevallen worden steeds als één schadegeval beschouwd.

10.4.     De Klant dient Dienstverlener schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die haar aansprakelijkheid met zich kan brengen of van elk nadeel dat de Klant ondergaat, binnen de kortst mogelijke tijd en ten laatste binnen twintig (20) kalenderdagen te rekenen vanaf het moment waarop de Klant deze gebeurtenis of dit nadeel heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken; alsook Dienstverlener een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming voor te stellen. Dit alles teneinde Dienstverlener in de mogelijkheid te stellen de oorsprong en de oorzaken van de schade binnen nuttige termijn vast te stellen, dan wel eventueel de tekortkoming van haar verplichtingen te herstellen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Dienstverlener in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. Bij gebreke hieraan behoudt Dienstverlener zich het recht voor elke schadeloosstelling te weigeren en kan Dienstverlener niet aansprakelijk gesteld worden.

10.5.     In geen geval zal Dienstverlener aansprakelijk zijn voor (i) onrechtstreekse, indirecte, incidentele of gevolgschade, waaronder, zonder hierbij limitatief te zijn, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, storing van planning, verlies van verwachte winst, verlies van kapitaal, verlies van Klanten, gemiste kansen, verlies van gegevens, verlies van voordelen, aantasting en verlies van bestanden die voortvloeit uit de uitvoering van huidige Overeenkomst, (ii) schade veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de Klant en/of haar Gebruikers, (iii) de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het (verkeerdelijk) gebruik van het Product en/of het resultaat van de Diensten, (iv) de vergoeding van alle directe en indirecte schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant gebracht na totstandkoming van de Overeenkomst en (v) alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht.

10.6.     De beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit artikel zijn niet van toepassing op schade die het gevolg is van opzettelijke handelen door Dienstverlener.

10.7.     De Dienstverlener kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van de Klant, eventuele Gebruikers en/of andere derden.

10.8.     Indien de geleverde ontwikkelingen voor verdere uitbouw of commercialisering worden aangewend, zal de Klant Dienstverlener vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld, zelfs indien mocht komen vast te staan dat deze zijn oorsprong vindt in de door Dienstverlener geleverde Diensten.

10.9.     Dienstverlener is niet aansprakelijk voor een claim inzake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten gebaseerd op:
 • gebruik van een gewijzigde of oude versie van (een gedeelte van) de ontwikkelingen, indien de inbreuk voorkomen zou zijn door gebruik van de ongewijzigde of laatste versie die Dienstverlener ter beschikking heeft gesteld; of
 • informatie, ontwerp, specificaties, instructies, software, gegevens of andere materialen die niet door Dienstverlener werden ontwikkeld.

10.10.   Klant vrijwaart Dienstverlener voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Dienstverlener geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Klant bewijst dat de schade exclusief is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

10.11.   Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de Partijen, is de Klant verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten en de wijze waarop de resultaten van de Diensten worden ingezet. De Klant is tevens aansprakelijk voor de instructie aan en het gebruik door de eventuele Gebruikers.

10.12.   Het bepaalde in dit artikel eveneens als alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Overeenkomst gelden mede ten gunste van de Dienstverlener, de Medewerkers van Dienstverlener en de met haar Verbonden Vennootschappen.

11.             Overmacht

11.1.     Geen van beide Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, met inbegrip van enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht.

11.2.     Indien de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de verplichtingen van een Partij onder deze Overeenkomst evenwel vertraagd of verhinderd wordt ten gevolge van Overmacht gedurende een periode die langer dan veertien (14) opeenvolgende kalenderdagen zou duren, zullen de Partijen in overleg treden en ernaar streven om een redelijke oplossing te vinden met het oog op de verdere uitvoering van de Overeenkomst. Indien een situatie van Overmacht langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt, heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat de Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

12.             Wijziging en meerwerk

12.1.     Indien Dienstverlener met voorafgaande schriftelijke instemming van Klant Diensten heeft verricht en/of Producten heeft geleverd die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten en/of Producten vallen, zullen deze extra Diensten en/of Producten door Klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Dienstverlener. Dienstverlener is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

13.             Overdracht en onderaanneming

13.1.     De Overeenkomst noch de daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide Partijen. Niettegenstaande het voorgaande is Dienstverlener ten alle tijde gerechtigd om de Overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een met haar Verbonden Vennootschap zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Klant.

13.2.     Dienstverlener is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep te doen op onderaannemers, zonder voorafgaand toestemming van de Klant. Dienstverlener is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

14.             Niet afwerving

14.1.     De Klant verbindt zich om de Medewerkers van Dienstverlener, rechtstreeks noch onrechtstreeks, te benaderen met het oog op het engageren of aanwerven ervan, en dit tijdens de volledige looptijd van de Overeenkomst evenals gedurende een periode van twaalf (12) maanden na beëindiging van de Overeenkomst, behalve indien de Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

14.2.     Indien de Klant een Medewerker van de Dienstverlener toch contracteert, aanwerft of gebruikt maakt van de diensten van deze Medewerker(s), in dienstverband en/of op zelfstandige basis en/of via een vennootschap, dan is de Klant gehouden om een bedrag te betalen aan de Dienstverlener dat het equivalent is aan zes (6) bruto maandsalarissen of maandvergoedingen van die Medewerker. Voornoemd bedrag is verschuldigd en opeisbaar vanaf de datum waarop de Medewerker voor het eerst geëngageerd werd of van zijn diensten gebruikt gemaakt werd.

14.3.     De Klant verbindt er zich om de verbintenissen uit dit artikel op te leggen aan de derde partijen waarmee zij samenwerkt en/of contracteert. De Klant maakt zich sterk dat deze derde partijen geen van de Medewerkers van de Dienstverlener zullen benaderen met het oog op het engageren of aanwerven van deze personen.

15.             Overige bepalingen

15.1.     De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst, of een gedeelte van een bepaling, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de rest van de bepaling en de andere clausules. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

15.2.     De overeenkomsten tussen Dienstverlener en Klant worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980.

15.3.     In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst die niet in der minne kunnen worden geregeld, zal uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank van Amsterdam bevoegd zijn.